Algemene Voorwaarden

Van Gogh notarissen & adviseurs te gemeenten Zundert & Rucphen

1. De notarispraktijk wordt uitgeoefend middels een praktijkvennootschap te weten: Van Gogh notarissen B.V. Ook zichtbaar op het internet onder www.vgogh.nl | www.frankrijknotaris.nl | www.rijdendenotaris.com | www.vgoghmediation.nl
2. Van Gogh notarissen is een handelsnaam van Van Gogh notarissen B.V. en Van Gogh is een bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd merk van Van Gogh beheer B.V. en wordt door Van Gogh notarissen B.V. met toestemming gebruikt. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen BW 7:404 en BW 7:407 lid 2 aanvaard. Van Gogh notarissen B.V. geldt als enige opdrachtnemer. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Het in ontvangst nemen van een namens Van Gogh notarissen op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Van Gogh notarissen, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.
3. De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheids-verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.
4. De in artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de aansprakelijkheid volgt uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris of mediator bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
5. De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. Bepaalde diensten te verrichten door de notaris vallen onder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De (kandidaat) notaris is verplicht in voorkomende gevallen melding te doen op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties zonder dat hij de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis zal stellen.
6. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk in overleg met de opdrachtgever treden. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.
7. Omtrent de voorlichting over financiële gevolgen het navolgende:
1. De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris en/of mediator bevoegd, een hoger bedrag dan het gebruikelijke in rekening te brengen. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
3. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
4. Als een opdracht tussentijds wordt geannuleerd door de opdrachtgever, dan is een honorarium verschuldigd naar rato van de aan de opdracht bestede tijd.
5. De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
6. Wanneer het passeren van een akte wordt uitgesteld nadat passeerdatum en/of -tijdstip reeds zijn vastgesteld, wordt ten minste € 125,00 exclusief btw in rekening gebracht.
7. Voor het met spoed afhandelen van dossiers wordt een toeslag van tenminste € 150,00 exclusief btw in rekening gebracht. Indien een zaak binnen 10 werkdagen moet worden afgewerkt geldt die zaak als een spoedzaak.
8. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.
8. Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap en van al de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.
9. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl
10. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht of door de bevoegde Nederlandse rechter of door de Geschillencommissie.
11. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
Deze algemene voorwaarden zijn door de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland op 5 november 2009 in depot genomen onder dossiernummer 20113885.

www.vgogh.nl www.frankrijknotaris.nl www.rijdendenotaris. www. vgoghmediation.nl

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op
  Openingstijden

  Alle werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

  Door de Coronamaatregelen en de vakantieperiodes is ons kantoor St. Willebrord geopend uitsluitend op afspraak.

  De balie in Zundert is de gehele week geopend.
  De balie in St. Willebrord alleen op de maandag en dinsdag.

  Inloopspreekuur
  Kantoorsluiting

  Afspraak maken

  Weekend, avond, spoed? Maak een afspraak.

  Klik hier om een afspraak te maken
  Klik hier om een Skype-afspraak te maken
  Vestiging Gemeente Zundert
  Meirseweg 13 b
  4881 DH Zundert
  T: 076 597 2600
  E: notarissen@vgogh.nl
  Vestiging Gemeente Rucphen
  Dorpsstraat 98
  4711 NJ St. Willebrord
  T: 0165 382 314
  E: notarissen@vgogh.nl