Algemene Voorwaarden

1.       De notarispraktijk wordt uitgeoefend middels een praktijkvennootschap te weten: Van Gogh Notarissen & Adviseurs B.V.  Ook zichtbaar op het internet onder www.vgogh.nl      | www.frankrijknotaris.nl      

2.       Van Gogh Notarissen & Adviseurs is een handelsnaam van Van Gogh Notarissen & Adviseurs B.V. en Van Gogh is een bij het Benelux Merkenbureau gedeponeerd merk van Van Gogh Beheer B.V. en wordt door Van Gogh Notarissen & Adviseurs B.V. met toestemming gebruikt. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen BW 7:404 en BW 7:407 lid 2 aanvaard. Van Gogh Notarissen & Adviseurs B.V. geldt als enige opdrachtnemer. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend. Het in ontvangst nemen van een namens Van Gogh Notarissen & Adviseurs op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerp-akte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan Van Gogh Notarissen & Adviseurs, voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.

3.       De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheids-verzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. De notaris is lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

4.       De omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de aansprakelijkheid volgt uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

5.       De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. Bepaalde diensten te verrichten door de notaris vallen onder de ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). De (kandidaat) notaris is verplicht in voorkomende gevallen melding te doen op grond van de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties zonder dat hij de opdrachtgever hiervan vooraf in kennis zal stellen.

6.       Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk in overleg met de opdrachtgever treden. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

7.       Omtrent de voorlichting over financiële gevolgen het navolgende:

a.       De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.

b.       Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht  is de notaris bevoegd, een hoger bedrag dan het gebruikelijke in rekening te brengen. De notaris deelt tijdig aan de cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.

c.       De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

d.       Als een opdracht tussentijds wordt geannuleerd door de opdrachtgever, dan is een honorarium verschuldigd naar rato van de aan de opdracht bestede tijd.

e.       De notaris is bevoegd, voorafgaande aan de werkzaamheden te declareren of tussentijds van de lopende werkzaamheden.

f.        Wanneer het passeren van een akte wordt uitgesteld nadat passeerdatum en/of  -tijdstip reeds zijn vastgesteld, wordt ten minste € 150,00 exclusief btw in rekening gebracht.

g.       Voor het met spoed afhandelen van dossiers wordt een toeslag van tenminste € 150,00 exclusief btw in rekening gebracht. Indien een zaak binnen 14 werkdagen moet worden afgewerkt geldt die zaak als een spoedzaak.

h.       Een toeslag van tenminste € 150,00 exclusief btw kan in rekening worden gebracht op piekmomenten van het jaar. Dit wordt vooraf aangekondigd.

i.        Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.

j.        Inzake derdengeldrekening: Debet- en/of creditrente opgelegd door banken, kunnen worden doorbelast of vergoed aan cliënt.

8.       Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap en van al de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.

9.       Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat.  Zie daarvoor  www.knb.nl    en www.degeschillencommissie.nl

10.     Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht of door de bevoegde Nederlandse rechter of door de Geschillencommissie.

11.     De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl  en kan op verzoek worden verstrekt. 

 

Deze algemene voorwaarden zijn door de KvK Zuidwest-Nederland op 05-01-2023 in depot genomen onder nr. 20113885

www.vgogh.nl

www.frankrijknotaris.nl

 

 

Bel mij terug

Wilt u door een van onze medewerkers gebeld worden? Vul dan onderstaand formulier in en er wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.