Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens bij notariële akten
De wet schrijft voor wat er allemaal aan persoonsgegevens door de notaris verzameld en
gecontroleerd moet worden als er een akte wordt gemaakt. Dit zijn de gevolgen voor het gebruik van
jouw persoonsgegevens: 

● de notaris moet bepaalde persoonsgegevens in de akte vermelden; 

● de notaris moet de ondertekende akte met jouw persoonsgegevens altijd blijven bewaren; 

● als de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan kan er
niets meer aan worden veranderd, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er
wijzigingen nodig zijn, dan maakt de notaris een nieuwe akte waarin de wijziging staat; 

● de notaris moet bepaalde persoonsgegevens verplicht controleren in een aantal registers
zoals de Basisregistratie Personen (BRP), het Handelsregister en het Kadaster; 

● als jouw persoonsgegevens worden opgenomen in een notariële akte betekent dit dat de
andere personen die in de akte worden genoemd deze gegevens ook kunnen zien. Als de
akte wordt ingeschreven in een openbaar register, zijn jouw gegevens ook voor derden
zichtbaar; 

● de notaris moet jouw identiteit controleren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De
notaris is een van de weinigen die van het originele identiteitsbewijs een fotokopie mag
maken en die fotokopie mag bewaren; 

● jouw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris; 

● het kan zijn dat jouw gegevens voorkomen in een notariële akte of in een dossier waarvan jij
niet de opdrachtgever bent of waarbij jij niet rechtstreeks betrokken bent. Dit is bijvoorbeeld
het geval als je bestuurder van een rechtspersoon bent, erfgenaam of legataris in een
nalatenschap of administrateur van een vereniging van eigenaren. Als ons kantoor
persoonsgegevens van jou gebruikt die wij niet van jou zelf hebben gekregen, dan zal dat
altijd gebeuren in het kader van een aan ons verstrekte opdracht. De bron van jouw
gegevens is dan bijvoorbeeld de openbare registers (o.a. het Kadaster) of bijvoorbeeld een
makelaar in verband met een koopovereenkomst waarin je één van de partijen bent.

Persoonsgegevens van cliënten in het algemeen
Als je nog geen opdracht aan ons hebt gegeven voor het maken van een notariële akte, maar een
opdracht voor advies of als je een vraag aan ons stelt, dan gebruiken wij jouw persoonsgegevens
voor: 

● onze administratie; 

● de communicatie met jou; 

● in het algemeen om de opdracht te kunnen uitvoeren.

Als jij ons een vraag hebt gesteld dan maken we gebruik van de gegevens die jij zelf aan ons hebt
verstrekt. Voor een advies of andere opdracht vragen we je een aantal gegevens aan ons door te
geven zoals voornamen, achternaam, adresgegevens (inclusief e-mailadres) en telefoonnummer. We
vragen ook om jouw geldige identiteitsbewijs te zien en daarvan een fotokopie te maken.

Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door ons gebruikt voor het toezenden van de
nieuwsbrief. We versturen alleen nieuwsbrieven als je daar zelf een formulier voor hebt ingevuld.
Hiervoor vragen we de volgende persoonsgegevens van jou:
● voornaam;
● achternaam;
● e-mailadres.

Grondslag voor het opvragen van gegevens
Ons kantoor vraagt jouw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:
● het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
● om te voldoen aan wettelijke taken of verplichtingen; of
● voor de doelen waar je specifiek toestemming voor hebt gegeven.
Wij vragen alleen de gegevens op die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze dienstverlening.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is
voor onze dienstverlening, bijvoorbeeld aan een makelaar in verband met een koopovereenkomst
waarin je één van de partijen bent.

Bewaartermijn
Vaak is het voor ons als notaris nodig om persoonsgegevens lang te bewaren. Dit heeft te maken met
onze wettelijke taken zoals uit de Wet op het notarisambt en de Archiefwet.

Beveiliging
Wij beschermen jouw persoonsgegevens onder meer met de volgende maatregelen:
● alle personen die jouw gegevens kunnen inzien, hebben een geheimhoudingsplicht;
● we hebben een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
● we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of
technische incidenten;
● we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
● onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.

Rechten met betrekking tot jouw gegevens
Er is in sommige gevallen recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die
wij van jou hebben ontvangen. Ook kun je soms een verzoek indienen om jouw gegevens over te
dragen aan een andere dienstverlener.
Als wij jouw persoonsgegevens bewaren op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe,
dan heb je in sommige gevallen het recht deze toestemming in te trekken. Dit is bijvoorbeeld van
toepassing als je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief.

Klachten
Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, wil je dan contact met ons
opnemen? Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend, maar je kunt dan
terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van
privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt wil je dan contact
met ons opnemen?