Privacyverklaring Van Gogh Notarissen & Adviseurs

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens
Naam kantoor: Van Gogh Notarissen & Adviseurs
Adres: Meirseweg 13B
Postcode / Plaats: 4881 DH Zundert
Contactpersoon: Ad Kuijpers
e-mailadres: notarissen@vgogh.nl

Onze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

 • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
 • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
 • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt. Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.

Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

 1. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.
 2. De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.
 3. Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat.
 4. De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.
 5. De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag
  kopiëren met alle gegevens die erop staan.
 6. Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens.

Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt:

 • De verwerking opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden, afhandelen en passeren van notariële akten van persoonsgegevens van de in de akte genoemde personen heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Passeren van notariële akten.
 • De verwerking het verstrekken van persoonsgegevens van de in de akte genoemde personen aan K.N.B., belastingdienst, registerhouders en eventueel door de cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, hypotheekadviseurs, etc.) en het verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in register heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Passeren van notariële akten.
  • Kenbaarheid geven.
 • De verwerking het verstrekken van persoonsgegevens van de in de akte genoemde personen door middel van doorzending van concepten en dossierstukken aan derden met toestemming van de cliënt heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Informeren derden op verzoek van de cliënt.
 • De verwerking opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse
  akten en afwikkeling nalatenschap van persoonsgegevens van de cliënt en overige bij de handeling betrokken partijen vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang,
  namelijk:

  • Uitvoeren opdracht cliënt.
  • Kenbaarheid geven.
 • De verwerking vastleggen, raadplegen van persoonsgegevens van de cliënt t.b.v. legaliseren van handtekeningen heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Bevestigen echtheid handtekening op verzoek
 • De verwerking verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie t.b.v. acquisitie en/of nieuwsbrieven etc van persoonsgegevens van (mogelijke) cliënten heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Marketing en acquisitie
 • De verwerking verzamelen, vastleggen en gebruiken van persoonsgegevens van zakelijke contactpersonen t.b.v. relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Informeren en faciliteren samenwerking in de keten.
 • De verwerking verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. voor de financiële administratie van persoonsgegevens van personeelsleden heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen.
 • De verwerking Verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van persoonsgegevens van personeelsleden t.b.v. aanleg en beheer personeelsdossier; het legitimeren van een werknemer, het bewaren van de loonbelastingverklaring heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Personeelsmanagement.
 • De verwerking Verzamelen, vastleggen, gebruiken, verstrekken van persoonsgegevens van personeelsleden d.mv. doorzending etc t.b.v. aanleg en beheer van salarisadministratie heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Wettelijke plicht.
  • Uitvoeren overeenkomst.
 • De verwerking verzamelen, vastleggen van persoonsgegevens van sollicitanten en het bewaren van sollicitatiegegevens heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden:
  • Selectie personeel.

Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

 • Openbare registers, waaronder het Kadaster en de gemeente
 • Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent
 • Accountants / boekhouders
 • Schenker
 • Erflater

Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

 • KNB
 • Belastingdienst
 • Registerhouders
 • Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, hypotheekadviseurs etc, indien toestemming cliënt)

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen).

Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of  omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op
  Openingstijden

  Alle werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur.

  Door de Coronamaatregelen en de vakantieperiodes is ons kantoor St. Willebrord geopend uitsluitend op afspraak.

  De balie in Zundert is de gehele week geopend.
  De balie in St. Willebrord alleen op de maandag en dinsdag.

  Inloopspreekuur
  Kantoorsluiting

  Afspraak maken

  Weekend, avond, spoed? Maak een afspraak.

  Klik hier om een afspraak te maken
  Klik hier om een Skype-afspraak te maken
  Vestiging Gemeente Zundert
  Meirseweg 13 b
  4881 DH Zundert
  T: 076 597 2600
  E: notarissen@vgogh.nl
  Vestiging Gemeente Rucphen
  Dorpsstraat 98
  4711 NJ St. Willebrord
  T: 0165 382 314
  E: notarissen@vgogh.nl